Μαγεριά βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Μαγεριά
βιολογική Βιόδωρος Γαία

Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Συστατικά : φασόλια λευκά*, φακή*, φάβα*, φασόλια ροβίτσα*
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 500γρ